Sklep internetowy kosmetyków naturalnych a plan działalności gospodarczej

2019-01-10

Kosmetyki naturalne sklep internetowy to odpowiednio zorganizowany plan działalności gospodarczej

 

W planie działalności gospodarczej znaleźć się powinny liczne elementy. Syntetyczny opis przedsiębiorstwa, które planujemy założyć, w tym: wstępny opis sylwetki potencjalnego przedsiębiorcy, a więc profil kwalifikacyjny, doświadczenie zawodowe, cele związane z wystartowaniem działalności gospodarczej, przedstawienie podstawowego szkicu planowanej działalności, a więc branży (najważniejsze obszary działania, rodzaj produktu/ usługi), rynku (planowana wielkość sprzedaży, przewagi wobec konkurentów, najważniejsze segmenty rynku), podstawowych wielkości (obroty, przepływy finansowe, zysk na okres najbliższych 3-5 lat) oraz szanse i ryzyko planowanej działalności (co daje największe szanse, co stanowi największe zagrożenie, w jaki sposób są one neutralizowane). Wtedy kosmetyki naturalne sklep internetowy http://www.natinati.pl/ będzie funkcjonował w prawidłowy sposób.


Charakterystyka przedsiębiorcy, w tym: powody, dla których zostało założone przedsiębiorstwo; opis wykształcenia (część teoretyczna) i doświadczenia zawodowego (część praktyczna), wiedzy technicznej i organizacyjnej niezbędnej do realizacji planowanego przedsięwzięcia; opis mocnych i słabych stron, naszych własnych; charakterystyka kontaktów pomocnych w planowanej działalności (tradycje rodzinne, baza materialna, kontakty handlowe); uzasadnienie (niezbyt długie) branży, do jakiej wejdzie nowo założona firma; cele działalności podczas pierwszych lat, najczęściej 3-5. Produkt (wyrób/ usługa), w tym: opis produktu (wyrobów/usług), musi być szczegółowy będącego przedmiotem działania firmy (branża, walory użytkowe produktu, jego przeznaczenie, asortyment), mocne i słabe strony planowanego produktu, w odniesieniu do konkurencji (cena, jakość walory użytkowe, czy coś jest funkcjonalne i tym podobne), faza rozwojowa, w jakiej znajduje się planowany produkt, a w związku z tym -przewidywany stopień nasycenia rynku i planowana rentowność produkcji, dodatkowe świadczenia (serwis, konserwacja, szkolenie) oraz zalety produktu i stopień zaspokojenia potrzeb klientów, które pojawiają się aktualnie i będą pojawiać się w przyszłości.


Przedstawiając kosmetyki naturalne sklep internetowy wskazuje się, że charakterystyka odbiorców, w tym: opis docelowych rynków (kto będzie użytkownikiem naszych produktów, obszary, w których naprawdę można przyciągnąć klientów, stopień standaryzacji, grupy dochodowe), a także planowanego w nim udziału (procent sprzedaży i raty wzrostu sprzedaży); opis czynników, które warunkują odniesienie sukcesu na tym rynku (moda czy ekologia); sekwencja zachowań zauważane w rozwoju docelowego rynku (technologia, jakiego rodzaju są potrzeby, zmiany struktury demograficznej, zmiany siły nabywczej, ochrona środowiska) oraz charakterystyka klientów (takie jak: koncentracja nabywców, zagrożenia leżące po stronie klientów, w tym: przyzwyczajenia, zmiany gustów, zmiany siły nabywczej). Kosmetyki naturalne sklep internetowy to charakterystyka konkurencji, w tym: konkurenci, występujący w czasie obecnym (opis 2-3 największych konkurentów, obejmujący nazwę, lokalizację, opis asortymentu, udział w rynku, szacowaną wielkość sprzedaży); konkurenci, którzy mogą pojawić się potencjalnie w czasie późniejszym (czy firmy, które są podobne do naszej planowej odeszły i z jakiego powodu, jakie firmy podobne do planowanej mogą wejść na dany rynek, jak takie wydarzenia zmieniają miarodajność sukcesów naszej firmy); wady i zalety konkurencji (ilość, jakość, dodatkowe usługi, strategie marketingowe, technologia, zarządzanie itd.); antycypacja strategii przyjmowanych przez konkurentów (co mogą zrobić konkurenci, aby zapobiec wejściu planowanej firmy na rynek); działania, które neutralizują konkurencję (na przykład innowacja, działania marketingowe, zmniejszenie ceny i tym podobne).


W odniesieniu do kosmetyki naturalne sklep internetowy wskazuje się, że marketing w tym: zachowania nabywców, ujęcie ich w pewne wzory (co zadecyduje o tym, że będą oni kupować oferowany produkt, przykładowo mogą to być cena, jakość, szerokość asortymentu, wzornictwo, opakowania, warunki gwarancji, możliwość zwrotu towaru ), polityka cenowa (poziom ceny, opusty i warunki płatności ); dystrybucja (kanały dystrybucji, gęstość sieci handlowej, intensywność sprzedaży, zapasy, dostawy i tym podobne); promowanie naszych produktów (reklama, PR, bezpłatne próbki produktu oferowane klientom w miejscu sprzedaży, imprezy, które będą promować naszą firmę/nasze produkty i tym podobne).


Analizując kosmetyki naturalne sklep internetowy nie należy zapominać, że organizacja, w tym: opis zadań, które są podstawowe; działania organizujące naszą firmę; charakter dokumentacji stosowanej w firmie; pomocnicze metody organizacji pracy, pomagające realizować zamówienia bez zakłóceń oraz potrzeba i możliwości zastosowania elektronicznych systemów przetwarzania danych. Kierowanie i zarządzanie, w tym: kierownictwo (nazwiska, wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie kadry kierowniczej), pracownicy (liczba pracowników, możliwości pozyskania niezbędnego wykwalifikowanego personelu, możliwość znalezienia w miarę wszechstronnych pracowników, biorąc pod uwagę fakt, że w pierwszym okresie nie będzie prawdopodobnie możliwe wykorzystanie daleko idącego podziału pracy), dobór i szkolenie pracowników, systemy wynagrodzeń i systemy motywacyjne, zastosowanie elektronicznych systemów przetwarzania danych. 


Występuje również analiza ryzyka, szczególnie w zakresie: produktu/rynku/dystrybucji: jakie istnieje zagrożenie zmieniającymi się technologiami, jakie istnieją zagrożenia w sferze zmieniających się upodobań konsumenckich, możliwe negatywne, uboczne konsekwencje używania produktu, możliwość koncentracji po stronie zakupu; produkcji: ryzyko na stratę głównego dostawcy (kooperanta) i alternatywne źródła zaopatrzenia, możliwe przestoje produkcyjne; zatrudnienia/zarządzania: ochrona przed przejęciem kontaktów (wiedzy) przez współpracowników i prowadzenia przez nich dalej działalności na własny rachunek; potrzeba i działania w zakresie ubezpieczenia się od rodzajów ryzyka.  

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018