Rzeczywistość rozszerzona w zderzeniu z procesami empatycznymi

2019-02-11

Rzeczywistość rozszerzona! Co warto wiedzieć o empatii i psychopatii


Empatia jest pewnego rodzaju pomostem, jaki łączy ze sobą ludzi. Pozwala nam zrozumieć innych, jak również na kontakt z uczuciami i potrzebami naszych najbliższych i nie tylko. Dzięki empatii, można usprawnić komunikację oraz poszerzyć swoje horyzonty. To właśnie ona rozbudza pewność siebie, odwagę, aby stawić czoła coraz to trudniejszym wyzwaniom i otwartość na świat, by czerpać z niego można było jak najwięcej. W tym branży tak silna empatia oznacza głównie bardzo dobrą jakość zarządzania innymi ludźmi. Wówczas przyczynia się do znacznego wzrostu efektywności pracowników, a także do polepszenia się jakości współpracy z klientem. Natomiast dzięki empatii można osiągnąć mistrzostwo w dziedzinie dialogu oraz negocjacji, jeżeli chodzi o rzeczywistość rozszerzona http://3rstudio.com/rzeczywistosc-rozszerzona/.


Ona jest równoznaczna ze zdolnością rozwiązywania kryzysów, sporą umiejętnością budowania satysfakcjonujących relacji zawodowych, a też osobistych. Tak silnie rozwinięta zdolność owej cechy niesie za sobą całą mnóstwo korzyści bowiem tak samo dla życia zawodowego, jak i dla prywatnego. Nie można zapominać, że stanowi to owoc regularnych treningów neuronów lustrzanych. Wszelkie spotkania czy rozmowy z ludźmi, ciekawa lektura oraz wielowątkowe seriale pełne bogatych relacji, to wówczas tylko niektóre z tych aktywności stymulujących ich ciężką pracę. Jednak w psychologii trwa nadal dyskusja nad znaczeniem empatii w pewnych działaniach podejmowanych poprzez ludzi w przeróżnych sytuacjach życiowych, jeżeli chodzi o rzeczywistość rozszerzona. Znaczna większość doniesień wskazuje nam na dość pozytywne oddziaływania wrażliwości empatycznej na prospołeczne, altruistyczne postawy oraz zachowania, skłonność do absolutnego przestrzegania zasad moralnych, ułatwienia w komunikacji werbalnej i w realizowaniu tak zwanych prac pomagających. Niekiedy przywoływane są także przykłady dość negatywnego oddziaływania empatii, na przykład widoczne narastanie agresji w stosunku do osoby, która jest znacznym źródłem pobudzenia empatycznego. Dużo mniejsza liczba prac badawczych poświęcona jest bowiem poszukiwaniu fizjologicznych podstaw poczucia tej empatii nakierowanej również na rzeczywistość rozszerzona.


Według kryteriów klasyfikacji w ICD-10 zaburzeniem najbardziej odpowiadającym antyspołecznemu jest osobowość dyssocjalna. Jednostka ta obejmuje osobowość amoralną, antysocjalną, asocjalną, psychopatyczną i socjopatyczną. Trzeba zaznaczyć, że pojęcie użyte w tej klasyfikacji, mimo zbieżnej nazwy, nie jest tożsame z pojęciem wykorzystanym w pierwszym wydaniu DSM. Podobnie jak w DSM uznano, że trafne rozpoznanie zaburzeń osobowości jest mało prawdopodobne przed 16-17 rokiem życia, chociaż przyznano, że pojawiają się one w okresie późnego dzieciństwa, bądź adolescencji. 

Osobowość dyssocjalna jest zaburzeniem zwracającym uwagę na dużą niewspółmierność pomiędzy zachowaniem, a obowiązującymi normami społecznymi. Warto mieć to na uwadze stawiając na rzeczywistość rozszerzona.


Stwierdza się, że jedynie 30 procent pacjentów zdiagnozowanych w ramach antyspołecznego zaburzenia osobowości spełnia kryteria psychopatii i przeciwnie – niespełna osiemdziesiąt procent psychopatów spełnia tak zwane kryteria antyspołecznego zaburzenia osobowości. Jeżeli już uważa się, że kategoria antyspołeczne zaburzenia osobowości jest terminem zdecydowanie szerszym, ale jednocześnie o wiele mniej precyzyjnym – paradoksalnie, bowiem ze względu na swoistą precyzję diagnozy kryteria DSM zostały skonstruowane w taki właśnie, a nie inny sposób. Potwierdza się jednocześnie, iż kryteria DSM umniejszają bądź zupełnie pomijają w diagnozie czynniki osobowościowe, w przeciwieństwie do kryteriów psychopatii. Zaznacza się jednocześnie, iż niewiele różni się porównanie psychopatii oraz dyssocjalnych zaburzeń osobowości – około 35 procent kryteriów psychopatii jest zbieżnych z kryteriami zaburzeń dyssocjalnych w aspekcie rzeczywistość rozszerzona. W przeciwieństwie jednak do klasyfikacji DSM system ICD-10 włączył zatem do listy zaburzeń dyssocjalnych wszelkie kryteria koncentrujące się na swoistych deficytach emocjonalnych, co jednocześnie stanowi wyraźny punkt wspólny takich zaburzeń oraz psychopatii. Należy pamiętać, że DSM jest to klasyfikacja zaburzeń psychicznych, stworzona przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (1952 r.). Jest to pięć wymiarów klasyfikacji, które stanowi pomoc w diagnozowaniu choroby oraz jej przewidywaniu przebiegu jak również zaplanowaniu postępowania. Natomiast ICD, czyli Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, jest to międzynarodowy system diagnozy nozologicznej, czyli podział chorób i jej opis, opracowana została przez WHO.


Elementem, który wydaje się wspólny zarówno dla psychopatii, jak i zaburzeń antyspołecznych/dyssocjalnych, jest właśnie antyspołeczność. Zaznacza się dodatkowo, że nawet w takim przypadku inny charakter posiada więc antyspołeczność, która to związana jest z psychopatią, a inny, gdy jednak z nią nie współwystępuje. Dla takiego porównania warto dodać, że w chwili, gdy od 50 do 80 procent więźniów spełnia kryteria antyspołecznego zaburzenia osobowości to jedynie 15 procent osadzonych spełniłoby ukazywane kryteria diagnostyczne dla zjawiska psychopatii. Zaznacza się, że autorzy zabrali głos w aspekcie wyłączenia psychopatii z wszelkich obowiązujących klasyfikacji występujących chorób psychicznych, jeżeli chodzi o rzeczywistość rozszerzona.


Zaproponowano listę dziesięciu kryteriów najbardziej charakterystycznych dla zjawiska psychopatii, którą to należałoby włączyć do ukazywanej klasyfikacji DSM, a jednocześnie rozszerzając jej zakres o tak zwane psychopatyczne zaburzenia osobowości: łatwość wypowiedzi oraz powierzchowny urok, zawyżona, jak i również nieadekwatna samoocena, brak jakichkolwiek wyrzutów sumienia, brak wystąpienia empatii, manipulowanie oraz skłonność do oszustwa, wczesne zaburzenia zachowania, liczne zachowania antyspołeczne w czasie dorosłości, impulsywność, słaba kontrola wielu zachowań czy brak odpowiedzialności.


W aspekcie rzeczywistość rozszerzona należy wskazać, że psychopatów cechuje łatwość wypowiadania się i powierzchowny urok. Jako rozmówcy są dowcipni, wygadani, zabawni. czyli psychopaci jako rozmówcy są dowcipni, wygadani, zabawni. Bardzo często psychopaci próbują wywołać wrażenie, iż znają się na medycynie, socjologii i psychiatrii. W obliczu zdemaskowania samego oszustwa, zachowują beztroski spokój i bez przejawów zakłopotania. Często historie psychopatów mimo, że są nieprawdopodobne, w połączeniu z urokiem osobistym oraz elokwencją są dla odbiorcy przekonujące a sam psychopata odbierany jest jako osoba przyjacielska oraz godna zaufania. Egocentryzm oraz przesadne poczucie własnej wartości, a więc cechą psychopatów jest również przesada w postrzeganiu swoich zdolności oraz własnego znaczenia. Psychopaci cechują się egocentryzmem i roszczeniem od świata szczególnych praw. Chętnie mówią o sobie, o swoich osiągnięciach, wysokim statusie, planach. Przekonani o własnej wyższości traktują ludzi instrumentalnie, wykorzystując ich w osiąganiu własnych celów. Przyczyn niepowodzeń upatrują w pechu czy nielojalności przyjaciół, pomijając własnej niekompetencji ani nie poczuwając się do odpowiedzialności za czyny, jeżeli chodzi o rzeczywistość rozszerzona.


Brak wyrzutów sumienia albo poczucia winy, czyli psychopaci potrafią wykazywać obojętność dla destrukcyjnego wpływu swoich działań na innych ludzi. Psychopaci bardzo często mówią o braku poczucia jakiejkolwiek winy, nie widzą żadnych powodów dla których mieliby się przejmować szkodą jaką wyrządzili swoim ofiarom. Zdarza się, że za swoje postępowanie obarczają winą swoje ofiary.

Brak zjawiska empatii. Psychopata nigdy nie bierze pod uwagę uczuć, cierpienia czy też bólu. Tego typu doznania są dla psychopaty jedynie pojęciami abstrakcyjnymi, których nie jest w stanie poczuć, gdyż nie potrafi. Zdaniem psychopaty uczuciowość jest to oznaka słabości, gdyż są oni obojętni na cierpienie obcych osób jak również członków własnej rodziny, którą najczęściej zaniedbują. Psychopata przejawia brak empatii, pokazuje to w jaki sposobie traktuje innych ludzi – manipuluje i wykorzystuje ich. Często psychopaci przejawiają skłonności do maltretowania zwierząt, które ujawniają się już w dzieciństwie, jeżeli chodzi o rzeczywistość rozszerzona.


Potrzeba szeroko pojętej stymulacji. Psychopaci odczuwają nieustanną i nadmierną potrzebę silnych bodźców, czyli pragną żyć intensywnie. W tym celu dokonują przestępstw, naruszają normy społeczne, eksperymentują z narkotykami. Są podatni na znudzenie, trudno znoszą monotonne sytuacje. Szybko z nich rezygnują poszukując nowości gdzie indziej – niszczą więc długotrwałe relacje, zmieniają pracę czy adres. Potrzeba szeroko pojętej stymulacji. Psychopaci pragną odczuwać bardzo silne bodźce, czyli pragną żyć intensywnie. Z tego też, powodu dokonują różnego rodzaju przestępstw i tym samym naruszają wszelkie normy społeczne oraz eksperymentują z narkotykami. Psychopaci często bardzo szybko się znudzą i trudno znoszą monotonne sytuacje, dlatego szybko rezygnują i szukają nowych wrażeń. Skłonność do oszukiwania oraz manipulacji. Psychopaci mają skłonności do manipulowania oraz wykorzystywania innych ludzi do swoich celów. Dzieje się tak, gdyż postrzegają oni świat w dychotomiczny sposób, jako świat złożony z ofiar i drapieżników, a za oczywiste uważają że to oni muszą być drapieżnikami. Nigdy nie przejmują się konsekwencjami swoich czynów, a w obliczu ich zdemaskowania, nigdy nie czują się skrępowani, zawsze potrafią dostosować się i przekształcić swoją historię, tak by potwierdzały fakty, jeżeli chodzi o rzeczywistość rozszerzona.


Płytkość uczuć. Psychopaci zawsze cierpią na swoiste ubóstwo emocjonalne, które ogranicza tak zakres jak i głębię ich doznań uczuciowych. Nie są oni zdolni do doświadczania jakichkolwiek emocji na tak głębokim poziomie, co pozostali ludzie. Psychopaci często nie są w stanie rozpoznać afektywnych stanów, na przykład myląc uczucie z seksualnym podnieceniem. Swoje emocji przekształcają w efekt teatralny, a ich odgrywane stany efektywne są bardzo sztuczne i powierzchowne. Taki afektywny deficyt jest scharakteryzowany jako stan, w którym to psychopata zna słowa, lecz nie zna melodii. Potwierdza to płytkość uczuć, które znaleźć można na podstawie eksperymentów z użyciem biomedycznych urządzeń rejestrujących, które wykazują brak reakcji fizjologicznych, które są kojarzone ze strachem. Strach jaki doznaje psychopata jest pozbawiony symptomów fizycznych. Bezduszność oraz brak empatii. Psychopaci w swoich działaniach, które wynikają z bardzo dużej pewności siebie i zachowania zimnej krwi są oni bardzo bezduszni. Każdy psychopata posiada cechę typową dla niego, czyli brak empatii. Kolejny czynnik charakteryzujący psychopatię, to czynnik dotyczący odchyleń społecznych, który wiąże się z chronicznie niestabilnym, a tym samym antyspołecznym bądź nieakceptowanym stylem życia samego psychopaty nakierowanego na rzeczywistość rozszerzona.


Pasożytniczy styl życia. Wskazuje się, iż za osobę która prowadzi pasożytniczy tryb życia należy uważać wszystkie osoby, które nie mając żadnych przeszkód zdrowotnych albo osobistych a mogą znaleźć zatrudnienie, lecz nie pracuje albo nie uczą się oraz pozostają na utrzymaniu innych osób czy też czerpie środki utrzymania z tak zwanych niegodziwych źródeł. Nieodpowiedzialność. Są to osoby u których występuje zaburzenie osobowości psychopatycznej i często postępują nieodpowiedzialnie. Jest to konsekwencją braku planów i beztroskiego myślenia jak i braku posiadania umiejętności przewidywania. Rozwiązłość seksualna. Psychopaci odczuwają ciągłą potrzebę stymulacji, dlatego też są tak bardzo rozwiąźli seksualnie. Często z takiego powodu nie są w stanie utrzymać długotrwałych relacji oraz długoterminowych związków. Brak realnych, a jednocześnie długoterminowych celów. Psychopaci, którzy są mniej inteligentni nie potrafią planować długotrwałych celów. Ich działania są najczęściej nieprzewidywalne i zaskakująco zmienne, a przyczyny chęci stałej stymulacji to życiowa stabilność jest dla nich nie do zniesienia, jeżeli chodzi o rzeczywistość rozszerzona.


Impulsywność. Zachowanie samych psychopatów bardzo często jest dyktowane przez chwilowy impuls, nie jest planowany i pozbawiony refleksji dotyczącej konsekwencji samego czynu. Najczęściej uzasadniają swoje czyny słowami: zrobiłem to, bo taką miałem ochotę. W swoich działaniach kierują się chęcią satysfakcji, ulgi, oczywiście pomijając potrzeby innych ludzi. Psychopaci żyją chwilą, i z niezrozumiałych powodów zmieniają bardzo często plany na przyszłość, jeżeli chodzi o rzeczywistość rozszerzona. Słaba kontrola wielu zachowań. Psychopaci są również bardzo reaktywni w wypadku zniewagi czy ich zlekceważenia. Ich odpowiedzią jest najczęściej przemoc, gniew, agresja, którym nie towarzyszy żadne dodatkowe emocjonalne pobudzenie. Ich reakcje często są nieadekwatne, reagują agresją na sytuacje błahe. Wybuchy są zazwyczaj krótkotrwałe. Na lepszą kontrolę zachowania ma wpływ inteligencja – psychopaci bardziej inteligentni rzadziej posługują się agresją zastępując ją na przykład manipulacją, jeżeli chodzi o rzeczywistość rozszerzona. Liczne krótkotrwałe związki partnerskie. Psychopaci nie są w stanie utrzymywać długotrwałych związków. Dzięki potrzeby stymulacji długie związki nie są dla nich atrakcyjne. Kryminalna wszechstronność. Dzięki kryminalnej wszechstronności, psychopaci wykorzystują wszelkie możliwości w zdobywaniu swoich własnych celów. Dzięki takim umiejętnością psychopaci zdobywają kontrolę oraz przewagę nad ludźmi, którzy nie są psychopatyczni w odniesieniu do rzeczywistość rozszerzona. Brak poczucia odpowiedzialności. Charakterystyczną cechą psychopatów jest również niezdolność do akceptacji odpowiedzialności za własne postępowanie, a także niezdolność do dotrzymywania obietnic i zobowiązań. Odpowiedzialnością obarczają zazwyczaj inne osoby, własne zachowanie natomiast racjonalizują lub umniejszają znaczenie swojej winy. Wśród psychopatów wiele jest przypadków rodziców zaniedbujących swoje dzieci, pracowników nieregularnie wykonujących swoją pracę,

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018