Pożyczka pod zastaw mieszkania godna uwagi!

2018-11-28

Pożyczka pod zastaw mieszkania! Co warto wiedzieć?


Zatem w przypadku kredytu bankowego mamy do czynienia z zaufaniem do kredytobiorcy, który posiada zdolność do spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami w umownym terminie oraz wywiązania się z zaciągniętego zobowiązania. Istotną cechą kredytu mieszkaniowego jest określenie jego przeznaczenia, które zapewnia bankowi prawo kontroli wykorzystania kredytu, zarówno wypowiedzenia umowy, gdyby jego przeznaczenie odbiegało bardzo od warunków zawartych w umowie. Badając istotę pożyczka pod zastaw mieszkania http://www.actum-finanse.pl/oferta/szczegoly/flagowa-pozyczka-actum wskazuje się, że stosowana w praktyce klasyfikacja kredytów nie zawsze jest precyzyjna. Brakuje jej niejednokrotnie jednoznacznych odniesień na przykład określony nakład (przedmiot kredytu) może być zaliczany do kredytu obrotowego w przypadku inwestycji o krótkim cyklu realizacji oraz wysokiej rentowności, a zaś inny do kredytu inwestycyjnego z uwagi na długi cykl wykonawstwa.


Pożyczka pod zastaw mieszkania udzielana jest osobom fizycznym na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Warunkiem udzielania kredytów na cele mieszkaniowe, zawarte w ofertach poszczególnych banków są do siebie na ogół zbliżone. Jednakże posiadają pewne jednolite tendencje, jak również odrębności między innymi: minimalny wkład własny kredytobiorcy waha się w granicach od 20% do 40% kosztów inwestycji; bardzo zróżnicowany okres kredytowania w niektórych bankach nawet do 30 lat; kredyty mogą finansować powstanie nowej substancji mieszkaniowej, jak i transakcje na wtórnym rynku mieszkaniowym; najczęściej spotykaną formą zabezpieczenia spłaty kredytu jest wpis hipoteczny na finansowanej nieruchomości; dominują spłaty kredytów i odsetek w okresach miesięcznych, odosobnione są przypadki stosowania systemu odraczania spłaty części należności polegającej na dopisywaniu do kapitału nie spłaconych w terminie odsetek.


Poza tym badając pożyczka pod zastaw mieszkania warto mieć na uwadze, iż w umowie kredytowej strony określają swoje prawa i obowiązki. Bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas określony w umowie wnioskowaną kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, zaś kredytobiorca zobowiązuje się do wywiązania z warunków określonych w umowie, zwrotu kwoty kredytu wraz z odsetkami. Niedotrzymanie powyższych zobowiązań powodują powstanie określonych skutków prawnych. Kredytobiorca jest zobowiązany między innymi do umożliwienia bankowi sprawdzenia swojej sytuacji finansowej, dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów, które pozwolą ocenić zdolność do zaciągnięcia kredytu wraz z odsetkami określonymi w umowie.


Pożyczka pod zastaw nieruchomości to jednocześnie aspekt, że kredytobiorca jest też zobowiązany do spłat rat kapitałowo – odsetkowych w określonych w umowie terminach i pokrycia innych kosztów związanych z zaciągnięciem kredytu, jeżeli tak stanowi umowa. Jeśli w przypadku, gdy kredytobiorca nie jest w stanie dotrzymać warunków umowy albo utraci zdolność kredytową, bank wówczas może obniżyć kwotę kredytu bądź zażądać dodatkowego zabezpieczenia, a nawet wypowiedzieć taką umowę kredytową. Wypowiedzenie umowy nie nastąpi wówczas tylko wtedy, jeśli bank zgodzi się na program naprawczy, który kredytobiorca podejmie się realizować w określonym czasie. Bank, zanim wypowie umowę kredytową, może zażądać dodatkowego zabezpieczenia kredytu lub przedstawienia programu naprawczego. 


Zgodnie z prawem bankowym umowa kredytu, to umowa dwustronna, w której bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. 

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018