Logistyka posm, czyli zderzenie z aspektem logistycznym

2019-01-09

Logistyka posm! Co współcześnie warto wiedzieć o logistyce?


Powszechnie wiadomo, że na przełomie 60 lat XX wieku niektóre aspekty zarządzania logistycznego były jednak rozpatrywane oddzielnie. Pod koniec 70 lat XX wieku udało się zwyczajnie zauważyć stopniowe połączenie logistycznych zagadnień, które aż do tej pory były rozpatrywane zupełnie oddzielnie. To skutkowało wyodrębnieniem dwóch nurtów takich jak: zarządzanie materiałami oraz dystrybucji. Natomiast dalszy rozwój dyscypliny w połączeniu z globalizacją przyczynił się do najbardziej globalnego podejścia do logistyki oraz wyjścia poza pojedynczą działalność. Ponadto w wyniku tego na samym początku XXI wieku utożsamiano termin logistyczny łańcuchem dostaw, a kolejno sieci dostaw. Wtedy warto również wspomnieć o logistyka posm http://oexebusiness.com/posm-competence-center. Zarówno nastąpiła całkowita integracja w podejściu do logistycznego zarządzania.


Przyrost ekologicznej świadomości spowodował zupełne wydzielenie się eko-logistyki i logistyki odzysku nazwanej także logistyką odwrotną, zwrotną, recyrkulacji bądź utylizacji. 

Rozwój systemów informatycznych i sieci komputerowych powodował powstanie logistyki . Z kolei niezależnie dostrzeżono znakomitą wyjątkowość zarządzania logistycznego na terenach miejskich, w wyniku czego wydzielono miejską logistykę. Tudzież logistyka jest jednym z najważniejszych aspektów zarządzania firmą. Na szczególną uwagę zasługuje również logistyka posm.


Należy mieć na uwadze, że logistyka to planowanie, organizacja, realizacja oraz kontrola przepływu dóbr od ich zakupu, przez produkcję a także dystrybucję do końcowego klienta, w celu spełnienia rynkowych wymagań przy tych minimalnych kosztach oraz minimalnym zaangażowaniu kapitału. W związku z czym jednym ze źródeł terminu logistyka jest greckie słowo logistikós. To słowo oznacza człowieka myślącego według logicznych reguł i zasad matematycznych i filozoficznych. Bardzo bliski znaczeniowo greckiemu terminowi jest przymiotnik łaciński ,,logistics” i oznacza: zrozumiały, racjonalny, zdolny do logicznego myślenia. Już w czasach starożytnych logistyka była najczęściej traktowana jako trzecia sztuka wojenna tuż koło strategii i taktyki niekiedy ukierunkowanej na logistyka posm.


To pochodzenie oraz rozumienie terminu sygnalizuje jednocześnie trudności jakie napotykano w dalekiej przyszłości przy próbach jego zdefiniowania. Logiczne reguły są wypracowywane w ramach nauk, więc ich zastosowanie znacznie wykracza poza ścisły przedmiot tychże nauk. Zaś zdefiniowanie pojęcia logistyki wymaga uwzględnienia, ale nie tylko nauki - musi wówczas obejmować także teren jej stosowania oraz głównie tego, który ją stosuje. We współczesnych czasach rozumienie wyrazu logistyki nawiązuje do zupełnie innego źródła, jakim jest francuskie słowo logistique, które wywodzi się z terminologii wojskowej i oznacza praktyczną sztukę przemieszczania armii, obejmującą także ciągłe jej zaopatrywanie, prace inżynierskie i sztabowe. 

Zaznacza się, że osiągnięcie poprzez podmiot gospodarczy wszystkich zamierzonych efektów rynkowo-ekonomicznych wymaga znacznego sformułowania oraz co najważniejsze wdrożenia adekwatnej strategii. Taka logistyczna strategia zaliczana jest bowiem do strategii bardzo funkcjonalnych i zajmuje istotne miejsce w systemie planowania. Ogromnie ważnymi kwestiami z tego zakresu logistyki mającymi szczególnie wpływ na ukształtowanie oraz na rozwój strategii firmy są w odniesieniu do logistyka posm: przemyślany wybór dostawców materiałów, części, usług; wybór obsługi transportowej, czyli własną lub zewnętrzną; wybór sposobu magazynowania, czyli budowa zaplecza magazynowego bądź korzystanie z usług przedsiębiorstw logistycznych; wybór dystrybucji sieci, czyli budowa swojej albo korzystanie z sieci innych przedsiębiorstw czy niekiedy nawet ukształtowanie struktury podmiotowej sprzedaży wyrobów oraz usług.


Logistyka także oddziałuje na finansową płynność działalności przez wywieranie wielkiego wpływu na niektóre aktywa obrotowe oraz zobowiązania, czyli zapasy, należności z tytułu dostaw i zobowiązania z tytułu dostaw. Te zapasy, będące wówczas jak najbardziej podstawowym składnikiem struktury aktywów kształtują się pod wyraźnym wpływem logistycznych procesów. Natomiast sterowanie łańcuchem dostaw po stronie zakupów czy sprzedaży jest bowiem równoznaczne ze sterowaniem zapasami ukierunkowanymi na logistyka posm. Do takowej działalności marketingowej firmy należy kształtowanie terminów oraz form płatności za dostarczone już produkty, artykuły, czy usługi, a sprawność fizyczną dostawy towarów do odbiorców głównie podlega negocjacjom powiązanym z warunkami płatności. Zatem ma szczególny wpływ na kształtowanie płynności finansowej firmy. Co więcej, związek z logistycznymi procesami wykazują też zobowiązania z tytułu dostaw materiałów, paliw, energii, i zewnętrznych usług. Wówczas w celu zachowania tego właściwego poziomu płynności finansowej przedsiębiorstwa, niezwykle niezbędna jest prawidłowa korelacja terminów należności bądź zobowiązań. W ciągłym i nieustannym dążeniu do zdobycia przewagi konkurencyjnej działalności oczekują od swoich kierowników do spraw logistyki innowacyjnych metod obniżki funduszów, poprawy poziomu obsługi oraz znacznego zwiększenia zadowolenia większości klientów ukierunkowanych na logistyka posm.


Dodatkowo problematyka konkurowania owej firmy ze wsparciem logistyki 

i jakości jest bardzo skomplikowana. To wynika nie tylko ze zróżnicowanego sposobu pojmowania i zastosowania logistyki czy jakości w przedsiębiorstwie, ale też z bardzo możliwych kombinacji wykorzystania potencjału dwóch nurtów zarządzania, w celu osiągnięcia wyraźnej konkurencyjnej przewagi. Zatem podejmując metodyczny wysiłek uporządkowania tejże problematyki należy za pomocą analizy oraz za wsparciem dedukcji poznać możliwości jednej oraz drugiej koncepcji, aby w efekcie dokonać odpowiedniej syntezy osiągniętych rezultatów dotyczących logistyka posm. Zaczynając postępowanie od logistyki, należałoby bowiem zapytać o jaką logistykę chodzi, ponieważ w zależności od udzielonej odpowiedzi można też wskazać na przeróżne czynniki i sposoby konkurowania. Na przełomie lat zaistniał szeroki przedział poglądów na bardzo ważną istotę oraz rolę logistyki w działalności gospodarczej, zaczynając już od koordynacji przepływów towarowych na operacyjnym szczeblu, poprzez koordynację funkcji oraz pewnych obszarów działania w firmie. Działo się to głównie na koncepcji zintegrowanego zarządzania organizacją i szczeblu formułowania jej strategii kończących. Zatem im jest wyższy poziom oraz szerszy zakres zastosowania logistyki w przedsiębiorstwie, tym są zdecydowanie większe możliwości konkurencyjnej przewagi. Na najniższym szczeblu możliwe jest zasadnicze usprawnienie przepływów surowców, materiałów czy produktów i wynikająca stąd obniżka kosztów, która pozwala na niezwykle większą elastyczność konkurowania firmy za pomocą ceny ukierunkowanej na logistyka posm. Największy zakres stosowania danej logistyki umożliwia niezwykle szerokie spectrum działań firmy, pozwalające dzięki zróżnicowanym strategiom oddziaływać w idealny sposób na własną pozycję rynkową.


Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018