Imprezy integracyjne a zaległość podatkowa

2019-01-10

Imprezy integracyjne to niekiedy zaległości podatkowe! Pamiętajmy o pewnych aspektach …


Podatnicy, którzy przekraczają termin zapłaty zobowiązania do Urzędu Skarbowego mogą się spotkać z zaległością podatkową. Termin ten został określony w przepisach Ordynacji Podatkowej. Pojęcie to jest także bardzo często mylnie identyfikowane tylko i wyłącznie z niezapłaconym podatkiem, a w rzeczywistości jego zakres jest o wiele szerszy, na przykład jeżeli chodzi o imprezy integracyjne http://www.everal.pl/gry-integracyjne/.


Zgodnie z art. 51 Ordynacji Podatkowej, terminem zaległości podatkowej nazywa się podatek niezapłacony w wyznaczonym terminie płatności. Dodatkowo, za zaległość podatkową uznaje się również niezapłaconą w konkretnym terminie płatności, zaliczkę na podatek bądź ratę podatku. Definicja jednoznacznie pokazuje czym jest zaległość podatkowa, jednak to nie wszystko Warto wspomnieć, że przepisy Ordynacji Podatkowej na równi z zaległością podatkową traktują ukazaną w zeznaniu podatkowym bądź w deklaracji nadpłatę, która została pokazana jako nie należąca się bądź w zawyżonej kwocie oraz kiedy organ podatkowy dokonał jej zwrotu bądź zaliczenia na poczet bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych odnoszących się do imprezy integracyjne.


Dodatkowo, taką samą zasadę stosuje się w stosunku do zwrotu podatku, jeśli podatnik otrzymał go, pomimo, że mu się nie należał lub w wysokości przekraczającej faktyczną nadpłatę. Trzeba jednak pamiętać, że ta reguła traci swoją moc w momencie, gdy podatnik wykaże, że opisana sytuacja nie nastąpiła z jego winy, oraz zaniedbania. Warto zaznaczyć, że przepis ten stosowany jest odpowiednio w stosunku do byłego wspólnika spółki niemającej osobowości prawnej oraz do osoby fizycznej, która przestała prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli tyczy się zwrotu podatku dokonanego po rozwiązaniu spółki i zakończeniu działalności gospodarczej na zasadach uregulowanych odrębnymi przepisami ukierunkowanymi na imprezy integracyjne.


Trzeba podkreślić, że również wynagrodzenia płatników bądź inkasentów pobrane nienależnie bądź w zawyżonej wysokości, oraz oprocentowanie nienależnej nadpłaty lub zwrotu podatku zwrócone bądź zaliczone na poczet zaległych, bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych traktowane jest w myśl przepisów podatkowych jako zaległość podatkowa. Wydłużenie terminu płatności. W sytuacji, gdy zasadność zwrotu podatku powoduje wątpliwości, organ podatkowy może zażądać odpowiednich wyjaśnień, oraz uzupełnienia zeznania bądź deklaracji podatkowej. W takiej sytuacji możliwe jest wydłużenie terminu do czasu zakończenia czynności sprawdzających. Podatnik powinien jednak pamiętać, że w takiej sytuacji nie pojawia się zaległość podatkowa, która dotyczy imprez integracyjnych.


Nieterminowe zrealizowanie zobowiązania podatkowego niesie za sobą określone skutki prawne, szczególnie powstanie zaległości podatkowej. Stan ten powstaje z mocy samego prawa następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin płatności, oraz nie jest tu wymagane podejmowanie dodatkowych działań przez organy podatkowe np. wydanie decyzji stwierdzającej zaległość. Zaległość ma charakter obiektywny, w zasadzie niezależny np. od winy podatnika, płatnika lub inkasenta. Przepisy Ordynacji podatkowej określają zaległość podatkową szczególnie jako podatek niezapłacony w terminie płatności, rozciągając jednak wskazaną instytucję na inne przypadki. Pojęcie zaległości podatkowej . Zaległością podatkową jest niezapłacony podatek w terminie, jeżeli chodzi o imprezy integracyjne.


Definicja zaległości odwołuje się do pojęcia o podatku, które z kolei omówione zostało w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa, dalej o.p. W myśl tego przepisu podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy, które wynika z ustawy podatkowej. Zgodnie z art. 3 pkt 3 o.p., za każdym razem gdy w ustawie tej mowa jest o podatkach, rozumie się przez to także: a) zaliczki na podatki, b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, c) opłaty i niepodatkowe należności budżetowe. Przy czym, jak wskazuje art. 51 § 2 o.p., za zaległość podatkową uznaje się nie tylko podatek niezapłacony w terminie, ale również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, a także zaliczkę, o której mowa w art. 23a o.p., lub ratę podatku, zaś stosownie do § 3 art. 51 o.p., przepisy § 1 i 2 stosuje się również do należności z tytułu podatków, zaliczek na podatki oraz rat podatków niewpłaconych w terminie płatności przez płatnika bądź inkasenta, jeżeli w niektórych przypadkach chodzi o imprezy integracyjne.


Kwestię wyznaczania terminów płatności podatku reguluje art. 47 o.p., pokazując na terminy płatności wynikające z decyzji o charakterze konstytutywnym, więc jest to 14 dni od dnia dostarczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego (§ 1), jak również odwołuje się do innych przepisów prawa podatkowego, terminy powstające z mocy prawa (§ 2). W szczególności chodzi tu o przepisy prawa materialnego, czyli ustawy regulujące konkretne podatki odnoszące się na imprezy integracyjne. Niezapłacone w terminie płatności, zaliczka oraz rata na podatek stają się zaległościami podatkowymi. Pokazuje się więc na odrębny byt prawny oraz samoistne traktowanie konkretnej raty czy zaliczki. Stąd nie jest m.in. możliwe usunięcie zaległości z tytułu zaliczki na podatek za dany okres rozliczeniowy przez powiększenie zaliczki za następny okres rozliczeniowy, ponieważ są to dwa oddzielne od siebie zobowiązania. Można zastanawiać się, czy w przypadku niezapłacenia dwóch rat bądź dwóch zaliczek trzeba mówić o dwóch zaległościach, które są każdą zaliczką lub ratą z osobna, czy więc zaległość jest jedna, ale zwiększa się o kwotę kolejnej raty. Wydaje się, że jest to spór trochę akademicki, ponieważ nie ulega wątpliwości, że odsetki naliczane są od dnia kolejnego po dniu upływu terminu płatności konkretnej raty lub zaliczki. 


W doktrynie pojawiły się również rozbieżności, czy jako ratę trzeba rozumieć jedynie ratę wynikającą z przepisów, które regulują konstrukcję danego podatku, czy także ratę podatku, która wynika z decyzji organu podatkowego wydanej na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 o.p., tj. rozkładającą na raty płatności podatku (zaległości) na podłożu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Jeśli jednak chodzi o zaliczki, to można przyjąć tak samo zaliczki samodzielnie wyliczone przez podatnika w deklaracjach na podatek, jak również określone przez organ podatkowy na podstawie art. 23a o.p., czyli kiedy organ podatkowy nalicza wysokość zaliczek w przypadku szacowania podstawy opodatkowania w sposób proporcjonalny do wysokości zobowiązania podatkowego za cały rok podatkowy bądź inny okres rozliczeniowy w aspekcie imprezy integracyjne.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018