HSG a doskonalenie procesów w firmie

2019-02-07

HSG - jak kształtuje się w aspekcie doskonalenia procesów w firmie


Koncepcje zarządzania procesami, niezależnie od tych wcześniej przyjętych założeń, zasadzają się na ową konieczności doskonalenia procesów. U tych wszystkich podstaw koncepcji zarządzania procesami leży takowe założenie, że zaniechanie w tej dłuższej perspektywie działań powiązanych z doskonaleniem procesów może także doprowadzić do bardzo poważnych dysfunkcji w systemie zarządzania, jeżeli chodzi o HSG http://premium-medical.pl/aktualnosci/badanie-droznosci-jajowodow-hycosy-hsg-sono-hsg. Albowiem doskonalenie oraz rozwój procesów, nadążający za zmianami w bliższym czy też dalszym otoczeniu organizacji, ale także wyprzedzający te zmiany, może wówczas następować w drodze rewolucyjnych i ewolucyjnych przekształceń czy też transformacji. Zatem w tym pierwszym wypadku możemy mówić o tak zwanej restrukturyzacji, czyli reinżynierii gospodarczych procesów organizacji, rozumianej jako pewna zmiana struktury lub przebiegu procesów, połączonej części to ze zmianą modelu biznesowego. Stare procesy są rekonfigurowane, przeprojektowywane, projektowane są nowe procesy, stosuje się wtedy także outsourcing procesów w odniesieniu do HSG.


Niezależnie od przyczyny czy formy restrukturyzacji jej ciągłym stałym elementem jest analiza gospodarczych procesów, a szczególnie tych powiązanych najbliżej z celem restrukturyzacyjnego postępowania. Ewolucyjne zmiany wywołuje doskonalenie procesów, nazywane także optymalizacją procesów gospodarczych. Wówczas w odróżnieniu od restrukturyzacji, zajmuje się tylko i wyłącznie elementami składowymi procesów gospodarczych, wykorzystując przy tym podejście „od dołu do góry” jest zorientowane na pewne wnętrze firmy i bardziej angażuje swoich pracowników aniżeli określonych członków kierownictwa organizacji w doskonalenie tych wewnętrznych procesów gospodarczych w odniesieniu do HSG. Jego głównym celem jest poszukiwanie kompromisów w jednoczesnym usprawnianiu dokładnie wszystkich podstawowych atrybutów procesów gospodarczych, co nosi znamiona optymalizacji gospodarczych aspektów.  


Warto wiedzieć, że między tak rozumianą restrukturyzacją a doskonaleniem procesów istnieją również zasadnicze różnice czyli w restrukturyzacji chodzi przede wszystkim o strukturalne, a raczej incydentalne przeorientowanie działalności, w doskonaleniu procesów bowiem o ciągłą oraz długotrwałą poprawę produktywności. Dwa sposoby wzajemnie się uzupełniają: uzyskane w radykalnej drodze zmiany dość wysokie wartości parametrów procesów są następnie stabilizowane oraz rozbudowywane, przez ciągłe doskonalenie procesów w odniesieniu do HSG. Bardzo zaleca się rozsądne korzystanie z dwóch metod, przeprowadzając najpierw restrukturyzację, z dostosowaniem swoich zasobów, co może mieć wówczas wymiar strategiczny, a kolejno ewentualnie równolegle, stosując doskonalenie procesów, w ramach operacyjnego zarządzanie procesami.


Obie wykorzystują metody przy tym przeróżne narzędzia, a do sztandarowych należą: w wypadku metody rewolucyjnej tak zwany business process reengineering czy kaikaku, a ewolucyjnej nazywa się six sigma czy też kaizen. Wówczas analiza tych różnych definicji doskonalenia procesów organizacji, prezentowanych w literaturze przedmiotu, uprawnia ich do stwierdzenia, że jest to bowiem celowe działanie, zakładające dosyć powolny, ale systematyczny również postępujący rozwój tych wybranych parametrów procesów, we wzajemnym wiązaniu tych parametrów i doskonalonych procesów,jeżeli chodzi o HSG. Szczególnie to wzajemne powiązanie parametrów procesów, z bowiem równoczesnym uwzględnieniem owych wzajemnych zależności zachodzących pomiędzy procesami, gwarantuje dodatkowo ujęcie systemowe procesów i przede wszystkim upoważnia do określania doskonalenia procesów mianem optymalizacji. Właśnie w tym rozumieniu owa metoda występuje wówczas w opozycji do reinżynierii procesów (BPR), której istota oczywiście jak już wcześniej powiedziano – najogólniej sprowadza się do skokowego wprowadzania zmian gruntownych do organizacji. Danego rodzaju doskonalenie łączy się z wykorzystywaniem możliwości tkwiących w obecnie posiadanym potencjale oraz wprowadzaniu zmian, które nawet jeżeli będą miały określony charakter tylko naprawdę niewielkich zmian przyrostowych, mogą przynieść konkretnej organizacji poprawę jakości funkcjonowania, jeżeli chodzi o HSG. Wówczas zakłada się przy tym, że dokładnie zawsze istnieją pewne możliwości usprawniania procesów, co oznacza konieczność ciągłego monitorowania ich przebiegu i ciągłego doskonalenia. Ponadto trzeba wskazać na pewne korzyści stosowania doskonalenia procesów, w tym także na podnoszenie produktywności oraz sprawności procesów, pomiędzy innymi przez skracanie ich czasu trwania, poprawę terminowości, jakości oraz elastyczności, lub ostatecznie obniżkę wszystkich kosztów ich funkcjonowania. Dodatkowo wdrożenie projektów Six Sigma wymaga spełnienia naprawdę wielu niełatwych warunków, a przy tym doskonaleniu procesów jest niezbędna stała identyfikacja terenów wymagających poprawy. Już właśnie z tego względu nie jest ona w ogóle łatwa do zastosowania. Kluczowymi praktycznymi barierami, które są związane z ową metodą jest: dość niski poziom świadomości oraz zaangażowania pracowników operacyjnych i kadry kierowniczej, a również ceny szkoleń i konsultacji przy wdrażanych projektach w odniesieniu do HSG.


Dodatkowo idea tego ciągłego doskonalenia procesów, gwarantująca stały rozwój uczenia się organizacji, znajduje swe uzasadnienie w non stop bieżącej praktyce organizacji. W owej praktyce bardzo rzadkie są jednak jeszcze przypadki doskonalenia systematycznego procesów, a takie wówczas zasady podejścia procesowego, jak: praca zespołowa, orientacja na klienta, odpowiedzialność za wyniki czy gotowość pracowników do wprowadzania zmian bądź partycypacyjny styl kierowania, nie są tradycyjnie stosowane przywołując HSG. co prawda kierujący się organizacjami zdają sobie sprawę z konieczności stałego doskonalenia przeróżnych obszarów organizacji. Podejmują także próby pilotażowe, co sprowadza się do bowiem przeprowadzenia projektów usprawniających tylko wybrane odcinki firmy. Jednak bardzo często działania te spotykają wiele trudności, a wielokrotnie one przerastają możliwości osób, którym powierzono ich prowadzenie, co bowiem uniemożliwia skuteczne osiągnięcie zamierzonych celów. Przeważnie organizacje posiadające już wdrożony system ISO muszą wykazywać pewne inicjatywy usprawniania procesów. To niesie ze sobą jednak ryzyko działań jedynie iluzorycznych, mających głównie na celu wykazanie audytorom zgodności z wymaganiami norm w aspekcie HSG. Patrząc na wyniki badań dotyczących procesowej, dojrzałości organizacje identyfikują oraz opisują swoje procesy, określają powiązania pomiędzy nimi, budują owe mapy procesów, ale w większości przypadków wówczas nie zarządzają nimi, a tym bardziej w ogóle ich nie doskonalą, szczególnie w sposób ciągły. Aż zaledwie 12% organizacji deklaruje, się że zarządza swymi procesami, co jest istotą oraz sednem orientacji na procesy, implementacji zarządzania procesami i stałego doskonalenia procesów. To właśnie taki stan rzeczy jest splotem naprawdę wielu przyczyn. Jest bowiem najogólniej głównym skutkiem powierzchownego traktowania idei procesowego podejścia, w wielu wypadkach podejściem „na pokaz” dla jednostek certyfikujących wskazujących na HSG.


W takiej to praktyce organizacje nie rozwijają swoich wewnętrznych zdolności do ciągłego doskonalenia istniejących już rozwiązań, z zamiarem poprawy skuteczności oraz efektywności, poprzez co doskonalenie organizacyjne zachodzi zbyt wolno. Co więcej, zamiast na stworzeniu wartości dodanej w wyniku usprawniania procesów, koncentrują się na konkurowaniu bardzo niską ceną, przede wszystkim w drodze prostego odchudzania się z nadmiernego balastu, kiedy dotychczas konkurowanie z wysoką wartością dodaną wymaga zastosowania ogromnych zmian i udoskonaleń w istniejących procesach gospodarczych nakierowanych na HSG. Jednakże aby to robić umiejętnie, trzeba mieć, prócz wiedzy metodycznej, też świadomość możliwości oraz ograniczeń ciągłego doskonalenia procesów. Absolutnie warto analizować zdolność organizacji do stałego doskonalenia procesów, której fundamentalnym i podstawowym wyznacznikiem jest gotowość pracowników do wprowadzania jakiś zmian. Analiza tych problemów jest niewątpliwie interesująca poznawczo, ale także przydatna, zważywszy na dość małą liczbę organizacji stosujących celowo ciągłe doskonalenie procesów.

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018